دسته بندی :    |    کد خبر : 5529
چهارشنبه 31 ارديبهشت 1399

تولید جهانی آلومینیوم در سه ماهة نخست (Q1) سال جاری (ژانویه- فوریه- مارس)، به 16.072 میلیون تن رسید.

به گزارش فولاد خبر به نقل از باشگاه آلومینیوم، این درحالی است که تولید جهانی آلومینیوم در سه ماهة نخست سال گذشته 15.742 میلیون تن بوده است. با توجه به ارقام گزارش شده توسط انستیتوی بین المللی آلومینیوم، شاهد 2 درصد رشد سالانة تولید آلومینیوم در این بازة زمانی هستیم.

تولید جهانی آلومینیوم در سه ماهة پایانی سال 2019، (Q4) 16.05 میلیون تن بوده است.

در سه ماهة نخست سال جاری، چین با 9.085 میلیون تن تولید آلومینیوم اولیه، بیشترین سهم در تولید آلومینیوم اولیة جهان را داشته است. تولید روزانة آلومینیوم در سه ماهة نخست سال جاری به 176.6 هزار تن رسید.

GCC: کشورهای شرای همکاری خلیج فارس هستند ارقام به هزار تن است آفریقا:

تولید آلومینیوم در آفریقا طی سه ماهة نخست سال جاری، 401 هزار تن معادل تولید روزانه 4.4 هزار تن بوده است.

تولید آلومینیوم این منطقه در سه ماهه ی نخست سال 2019، 411 هزار تن (روزانه 4.6 هزار تن) بوده است. همچنین تولید آلومینیوم اولیه در سه ماهة قبل از آن یعنی Q4 سال 2019، 410 هزار تن بوده است.
آسیا:

طی سه ماهة نخست سال جاری، منطقة آسیا 1.036 میلیون تن آلومینیوم (معادل تولید روزانه 11.4 هزار تن آلومینیوم) تولید نمود.

این درحالی است که طی سه ماهة نخست سال 2019، منطقة آسیا شاهد تولید 1.096 هزار تن آلومینیوم بوده است (تولید روزانه 12.2 هزار تن).

با توجه به شیوع ویروس کرونا، بیشتر مناطق تولیدکنندة آلومینیوم با افت تولید روبرو بوده اند.

سه ماهة پایانی سال 2019 درحالی به پایان رسید که آسیا 1.095 میلیون تن آلومینیوم تولید کرده بود.
منطقة GCC:

کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در بازة زمانی Q1، 1.489 میلیون تن آلومینیوم تولید کردند (معادل تولید روزانه 16.4 هزار تن) که نسبت به همین دوره در سال گذشته، بیش از 7 درصد افزایش تولید داشته است.

کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سه ماهة نخست 2019، 1.341 میلیون تن (14.9 هزار تن روزانه) آلومینیوم تولید کردند. این منطقه در سه ماهة پایانی 2019، 1.484 میلیون تن آلومینیوم تولید کرده است.
چین:

در سه ماهة نخست سال جاری، چین 9.085 میلیون تن (معادل تولید روزانه 99.8 هزار تن) آلومینیوم اولیه تولید کرد که نشان دهندة 1 درصد افزایش نسبت به تولید 8.89 میلیون تن آلومینیوم اولیه در سه ماهة نخست سال گذشته است. با توجه به شیوع بیماری کرونا، پیش بینی چین جهت افزایش تولید سالانة آلومینیوم به میزان 8 درصد تحقق نیافته است.

تولید آلومینیوم این منطقه در سه ماهة پایانی سال 2019، 8.968 میلیون تن (معادل تولید روزانه 97.5 هزار تن بوده است.
آمریکا:

قارة آمریکا در سه ماهة نخست سال جاری مجموعاً 1.265 میلیون تن آلومینیوم تولید کرد (معادل تولید روزانه 13.9 هزار تن) که در این بین آمریکای شمالی 986 هزار تن و آمریکای جنوبی 279 هزار تن سهم در تولید داشته اند.

تولید آلومینیوم در این منطقه نسبت به سه ماهة نخست سال 2019 با 1.2 میلیون تن تولید، تغییر چندانی نداشته است.

همچنین تولید در سه ماهة پایانی سال گذشته در قارة آمریکا به 1.243 میلیون تن رسید.
اروپا:

در سه ماهة نخست سال جاری، تولید آلومینیوم اروپا به 1.875 میلیون تن (تولید روزانه 20.4 هزار تن) رسید که اروپای غربی 834 هزار تن تولید و اروپای شرقی/مرکزی 1.041 میلیون تن تولید داشته اند.

تولید آلومینیوم اولیة قاره اروپا نسبت به سه ماهة نخست سال گذشته، 2.5 درصد کاهش داشته به طوری که تولید آلومینیوم اولیه این منطقه در سه ماهة نخست 2019، 1.884 میلیون تن گزارش شد.

تولید آلومینیوم اولیة قارة اروپا در سه ماهة پایانی سال گذشته به 1.920 میلیون تن رسید.
اقیانوسیه:

اقیانوسیه سه ماهة نخست سال جاری، 471 هزار تن (5.2 هزار تن تولید روزانه) آلومینیوم تولید کرد که نسبت به تولید 470 هزار تن آلومینیوم اولیه در همین دوره طی سال 2019 تغییری نداشته است.

همچنین تولید آلومینیوم اولیة اقیانوسیه در سه ماهة پایانی سال گذشته، 480 هزار تن (تولید روزانه 5.2 هزار تن) بوده است.


  • برچسب ها